New York Botanical Gardens
       
     
005 NYBGx.jpg
       
     
New York Botanical Gardens
       
     
New York Botanical Gardens

Design
Rion Byrd, Lisa Strausfeld, with Paula Scher

Architect
H3 Architects

005 NYBGx.jpg